Podstata problému pozastavení výstavby centra Nová Palmovka

Nové vedení Centrum Palmovka, a. s., které se ujalo výkonu funkce dne 16. 2. 2015, dostalo od svého zřizovatele Městské části Praha 8 hlavní prioritu prověřit ekonomickou přiměřenost a vyváženost smlouvy o výstavbě mezi Centrum Palmovka, a. s. a Metrostav Alfa, s. r. o. ohledně stavby Nová Palmovka.

Pro vedení Centrum Palmovka a.s. je prioritou investiční akci dokončit (a zlepšit smluvní postavení, zejména dosáhnout výrazné úspory), avšak pouze pokud bude postupováno v souladu se zákonem o Hlavním městě Praze a zákonem o veřejných zakázkách. To vše za předpokladu, že nebudou existovat důvodné pochybnosti o platnosti a rozsahu závaznosti transakční dokumentace, která byla předmětem zkoumaní v rámci auditu. Audit kromě jiného poukázal na zásadní nejistotu, která se týká nejistoty k vlastnictví stavby a z té vyplývající pochybnosti a platnosti smlouvy o výstavbě jako celku, z tohoto důvodu zastavilo vedení Centrum Palmovka další platby a současně podalo určovací žalobu na určení vlastnictví budovy. Vedení zadalo znalecký posudek na cenu investiční akce uvedenou v transakční dokumentaci. Znalecký posudek prokázal cca o dvacet procent vyšší cenu v porovnání s cenou obvyklou na trhu. Centrum Palmovka, a. s., vyvolalo smírčí jednání svým dopisem ze dne 15. 5. 2015, procedura smírčích jednání byla ukončena 17.7.2015 bez výsledku.

Metrostav Alfa s.r.o. následně zažaloval společnost Centrum Palmovka a.s. u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře o úhradu částky 17.985.000 Kč

Centrum Palmovka souběžně se zmíněnou určovací žalobou, kdy soud, proto aby určil vlastnictví, musí nejdříve rozhodnout jako o předběžné otázce, zda je smlouva o výstavbě platná, podalo trestní oznámení, za účelem prověření, zda v rámci předmětné obchodního případu nedošlo některým ze zainteresovaných subjektů k naplnění některé ze skutkových podstat trestného činu dle trestního zákoníku. Aktuálně je na základě podaného trestního oznámení věc ve stádiu šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení, přičemž je zejména zjišťováno, zda nebyla naplněna skutková podstata trestného činu porušování předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, trestného činu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a trestného čin porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Centrum Palmovka vyčká na rozhodnutí soudu ve věci určovací žaloby, v jejímž rámci rozhodne soud i o platnosti smlouvy o výstavbě, eventuálně na možný soudní smír. V současnosti vede společnost Centrum Palmovka a.s. intenzivní jednání s městskou částí Praha 8 a MHMP o společném postupu ve věci dostavby budovy Centrum Nová Palmovka a jejím dalším využití.

Veškeré kroky, které společnost Centrum Palmovka, a.s. učinila a činí, jsou prováděny tak, aby projekt byl dokončen a obyvatelé Prahy 8 a Hlavního města Prahy mohli využívat služeb centra Nová Palmovka.

Za představenstvo společnosti Centrum Palmovka

Michal Wágner – předseda představenstva Jaromír Petelík – člen představenstva

Souhrn právních kroků v souvislosti s řešením situace ohledně výstavby budovy „Nová Palmovka“

1. Spor o úhradu části ceny za výstavbu budovy

 1. Metrostav Alfa s.r.o. dne 13. července 2015 zažaloval Společnost o úhradu částky ve výši 17 985 000 Kč;
 2. řízení je vedeno před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky;
 3. Společnost v této souvislosti podala vyjádření, ve kterých odmítá nárok Metrostav Alfa s.r.o., mimo jiné z důvodu možné neplatnosti smlouvy o výstavbě a poskytování služeb ze dne 15. října 2010, na základě které probíhá výstavba Budovy;
 4. v rámci řízení by jako předběžná otázka měla být řešena platnost / neplatnost výše zmiňované smlouvy o výstavbě a poskytování služeb;
 5. ve věci nebylo doposud rozhodnuto; dvě ústní jednání ve věci 11. března 2016 a 16. května 2016, kdy bylo zároveň ukončeno dokazovací řízení
 6. dne 4. listopadu 2016 byl Centrum Palmovce a.s doručen Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze dne 14. října 2016, ve kterém konstatuje, že žalovaná strana je povinna zaplatit žalující straně částku 17.985.000,– Kč spolu s úroky z prodlení. S tímto Rozhodčím nálezem Centrum Palmovka a.s. zásadně nesouhlasí a zvažuje další právní kroky.
 7. Centrum Palmovka a.s. dne 18.11.2016 podala žádost o přezkum Rozhodčího nálezu k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
 8. Centrum Palmovka a.s. dne 5.1.2017 obdržela vyjádření právního zástupce MHMP k Rozhodčímu řízení.
 9. Dne 18. května 2017 bylo uzavřeno Memorandum o porozumění mezi Hlavním městem Praha, Městskou částí Praha 8, Centrum Palmovka, a.s. a Metrostav Alfa s.r.o., Metrostav Development a.s.
 10. Dne 22. června 2017 byl zveřejněn přezkumný rozhodčí nález vydaný Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

2. Spor o určení vlastnictví k budově

 1. Společnost podala dne 3. července 2015 u Obvodního soudu pro Prahu 8 žalobu na určení vlastnického práva k Budově; žalovanou stranou je Hlavní město Praha;
 2. ve věci bylo nařízeno ústní jednání na květen 2017
 3. MHMP se jasně deklaruje jako vlastní budovy Centrum Nová Palmovka ve svém vyjádření ze dne 5. 1. 2017.
 4. MČ P8, MHMP a společnost Centrum Palmovka a.s. vyjádřily vůli k soudnímu smíru.
 5. Dne 18. května 2017 bylo uzavřeno Memorandum o porozumění mezi Hlavním městem Praha, Městskou částí Praha 8, Centrum Palmovka, a.s. a Metrostav Alfa s.r.o., Metrostav Development a.s.
 6. Obvodní soud pro Prahu 8 rozhodl svým usnesením ze dne 5. října 2017 o schvále­ní smíru.

  Dokumenty ke stažení

Dostavba Nové Palmovky konečně odblokována.pdf
Stanovisko ke schválení soudního smíru.pdf
Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 5_10_2017.pdf
STANOVISKO SPOLEČNOSTI CP ZE DNE 9_8_2017.pdf
Příloha tiskové zprávy - Memorandum.pdf
Tisková zpráva ze dne 11_5_2017.pdf
Rozhodčí nález ve sporu Zbyněk Novotný vs Centrum Palmovka a_s.pdf
Komentář k Rozhodčímu nálezu ve sporu Zbyněk Novotný vs Centrum Palmovka a_s_.pdf
Odpověď na dotazy vznesené na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8.pdf
Stanovisko právního zástupce Hlavního města Prahy k vedeným sporům ohledně výstavby budovy Nová Palmovka.pdf
Stanovisko k rozhočímu nálezu.pdf
Žádost o přezkum rozhodčího nálezu.pdf
Rozhodčí nález.pdf
Zavěrečný návrh pro Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.pdf
Odpověď na dopis p_ Němečka.pdf
Žádost o vyjádření zastupitele Němečka.pdf
Žádost o souhlas se zveřejněním informací.pdf
Smlouva o výstavbě a poskytování služeb.pdf
Možnost jednostranného ukončení smlouvy o výstavbě a poskytování služeb.pdf
Odpovědnost Centrum Palmovka, a_s_ a Městské části Praha 8 za případnou škodu v souvislosti s eventuální neplatností smlouvy o výstavbě a poskytování služeb.pdf
Posouzení rizik spojených se zaplacením vs_ nezaplacením částky ve výši 179 849 896,20 Kč.pdf
Posouzení souladu nabídky Metrostav development a_s_ se zadávací dokumentací veřejné zakázky Centrum Palmovka - výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory.pdf
Vlastnické právo k pozemkůma budově Centrum Nová Palmovka.pdf
Znalecký posudek Equita - 1_část.pdf
Znalecký posudek Equita - 2_část.pdf
Zpráva pro zastupitelstvo - smlouva o výstavbě.pdf
Žaloba o určení vlastnictví.pdf